Medlemsinformation September

Projekteringen av ledningsnätet

Projekteringen av ledningsnätet var klart till den 31 augusti. Föreningen och IP-Only är därmed överens om ledningssträckningarna. Detta har varit en förutsättning för att kunna slutföra markavtalen. Tack vare att våra byombud och styrelseledamöter haft underhandskontakter med fastighetsägarna kunde markavtalen snabbt upprättas. Föreningen har per den 12 september överlämnat 45 markavtal i 2 ex. till IP-Only för påskrift och utskick. Det återstår att  komplettera med 3 markavtal under veckan. Det innebär att föreningen har fullföljt sitt åtagande och utgör inget hinder för igångsättning av schaktarbetena.

 

Grävning och förläggning på egen tomt

Förtydligande angående grävning på tomtmark. Det ingår i IP-Onlys åtagande att gräva och förlägga fiberkabeln på tomten, inklusive håltagning i vägg och installation av mottagarutrustning. Utrustningen utgörs av en dosa utvändigt på vägg med en fiberslinga och en dosa invändigt med uttag för anslutning av kablar för TV, dator etc.

IP-Onlys representant kontaktar fastighetsägaren för överenskommelse om placering av utrustning på vägg och om ledningsträckning på tomt.

 

Nuläget

Refererande till telefonsamtal den 12 september med projektledaren hos IP-Only.

Innan grävarbetena får startas skall IP-Only samråda med Länsstyrelsen. Förutom våra markavtal behöver IP-Only avtal med Trafikverket. (ej klart). I samrådet prövas projektet med hänsyn till riksintressen, fornminnen och miljö med mera. IP-Only har entreprenör på gång men inget avtal är klart. På fråga när ledningsschakten startar är svaret inom en månad.

 

Även om IP-Onlys ambition är att starta arbetena i oktober, så kommer vinterns intåg att avgöra hur mycket av fibernätet som hinner byggas. Styrelsen konstaterar besviket att IP-Onlys muntliga löfte om färdigställande till den 1 november 2016 ej kommer att uppfyllas. Löftet är inte juridiskt bindande utan möjligen moraliskt bindande och påverkar därmed IP-Onlys, goodwill bland föreningens medlemmar.

 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i början av oktober. IP-Onlys projektledare kommer att kallas till mötet för att redovisa läget och tidplanen för fiberprojektet.

 

/Styrelsen 2016 09 13

 

 

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2016/09/13/medlemsinformation-september/