Stadgar

Uppdaterad 2017 Nya stadgar

Beslutsdag: 2017 05 30

STADGAR

FÖR

GRYTANS GÅRDSÄGARFÖRENING

§1

Föreningen är ideell och firmanamnet är Grytans Gårdsägarförening. Föreningens styrelse har sitt säte i Brunflo socken i Jämtlands län.

§2

Föreningens ändamål är att förvalta bygdens gatubelysning samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och bygdens framåtskridande inom byarna Lund, Grytan, Håkansta, Södergård och Prästbordet.

§3

Alla hushåll som äger, brukar eller hyr fastighet eller bostad inom verksamhetsområdet kan bli medlem. Medlemsavgiften betalas till ett av föreningen bestämt konto/bankgiro senast den 30 juni eller snarast efter inflyttning. Medlemsavgiftens storlek bestäms av Årsmötet för näst kommande år.

§4

Årsmötet kan besluta att för ett speciellt ändamål begära in ett högre belopp som en engångssumma.

§5

Medlem kan uteslutas om denne bevisligen motverkar föreningens syfte.

§6

Styrelsen ska se till att det avsätts en begränsad summa likvida medel för oförutsedda utgifter. Den summan bör inte underskrida 35 % av gällande prisbasbelopp (2017 är basbeloppet 44 800 kr vilket ger en ”reservkassa” på 15 680 kr).

§7

Föreningens styrelse ska bestå av fem ledamöter vilka väljs på ordinarie Årsmöte. Ordförande väljs på ett år av årsmötet och övriga medlemmar på två år, dock bör man se till att maximalt två nya ledamöter kan väljas vid varje årsmöte. Jämte styrelsen ska minst en styrelsesuppleant väljas av årsmötet. Styrelsens övriga funktioner (kassör och sekreterare) utses av styrelsen på ett konstituerande möte snarast efter att årsmötet har hållits. Styrelsen ska i god tid före årsmötet sammanställa en verksamhetsberättelse som även ska finnas revisorerna tillhanda. Styrelsens suppleanter ska kallas till samtliga ev. styrelsemöten.

§8

Styrelsen kan fatta beslut då minst 3 ledamöter är närvarande och överens.

§9

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§10

Föreningens räkenskaper löper per kalenderår. För granskning av styrelsens arbete och räkenskaper utser årsmötet två revisorer jämte en revisorsuppleant. Revisorerna åläggs att revidera räkenskaperna, upprätta en revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§11

Föreningens ordinarie årsmöte ska genomföras senast den 30 juni. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner detta nödvändigt eller då minst fem stycken medlemmar skriftligen begärt detta. Kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före och ska ske genom utskick, via e-mail, post, anslag eller på annat tillförlitligt sätt. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj.

§12

Röstberättigade är alla medlemmar som betalat årsavgiften och i övrigt fullgjort sina skyldigheter. Varje hushåll äger totalt en röst vid all röstning på t ex årsmötet.

§13

Fråga om ändring av stadgarna eller om föreningens upplösning kan bara fattas på ett ordinarie årsmöte och ska konfirmeras på ett ytterligare extra medlemsmöte inom 6 månader.

§14

Upplöses föreningen ska sedan verksamheten lagligen avvecklats, föreningens ev. tillgångar överlåtas åt sittande styrelse att besluta om.

§15

Årsmötets dagordning:

1. Val av ordförande för mötet.

2. Val av sekreterare för mötet.

3. Val av två justeringsmän

4. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Revisorernas berättelse.

7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

8. Fastställande av ev. kostnadsersättningar.

9. Val av ordförande på ett år

10. Val av styrelseledamöter på två år, samt val av minst en suppleant.

11. Val av två revisorer och en suppleant på ett år.

12. Val av valberedning

13. Inkomna motioner

14. Övriga frågor

15. Mötet avslutas.

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/stadgar_gaf/