Justering av föreningen stadgar §13

Hej medlem!

Våra befintliga stadgar är sedan 1986. Dessa medger inte kommunikation till er medlemmar på annat sätt än lapp i lådan. Så här lyder den nuvarande formuleringen:

 

Den föreslagna formuleringen som medger kallelse med e-post.

 

§ 13
Kallelse till stämma, andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom brev till mantalsskrivningsadressen. Kallelse får skickas per e-post till medlem som själv begärt det.

Till fastighetsägare som har flera delägare får kallelse sändas till en av dem som har att underrätta övriga delägare om kallelsen.

Kallelse ska ske senast fjorton dagar före föreningsstämman.

I kallelsen ska anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som ska förekomma på stämman samt
uppgift om den plats där de handlingar som anges i 13 § finns till­gängliga.

Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kom­mer till medlemmar­nas kännedom genom anmäld e-post eller per vanligt brev.

Kommer att föreslås på stämman.

/Styrelsen

Permalänk till denna artikel: https://www.grytan.nu/2023/05/16/justering-av-foreningen-stadgar-%c2%a713/